Home > NOTICE
  : 맯깋귽긳빥궻뵕쀍갏YG긼깓긐깋긓깛긖[긣갏
  : 運営者 : 1176  
맯깋귽긳빥궻뵕쀍갏YG긼깓긐깋긓깛긖[긣갏 K-POP귺[긡귻긚긣궻깋귽긳귩돹몒궳뫬뙮궳궖귡뤾룋걏K|live걁긑귽깋귽긳걂걐궕궞궞띍뗟갂둖뜎릐듡뚹땞궔귞릐딠귩뢜귕궲궋귏궥갃K|live걁긑귽깋귽긳걂궼갂뱦묈뽩쀰럍빒돸뚺뎩궸쀗먝궥귡 걏LOTTE FITIN걁깓긞긡긲귻긞긣귽깛걂걐9둏궸궇귡K-POP먭뾭긼깓긐깋긓깛긖[긣됵뤾궳궥갃뤖뼻귘깒[긗[갂긲긅긐궶궵궻벫롪뚼됈먠뷈궕뒶뷈궠귢궫궞궻뤾룋궳궼갂{븿궻맯깋귽긳궳궼뼞귦궑궶궋 륷뒾둶궻깋귽긳귩뒳\궥귡궞궴궕궳궖귏궥갃 궞궞궳궼갂묈롨|\긵깓_긏긘깈깛걏YG긄깛^[긡귽긽깛긣걐룋뫌궻귺[긡귻긚긣궳궇귡2NE1귘 PSY갂BIGBANG궻긼깓긐깋긓깛긖[긣귘G-Dragon걁G긤깋긕깛걂궸귝귡뭁벲긓깛긖[긣궕뻽볷뤵뎕궠귢궲궋귏궥갃 긓깛긖[긣궻뫜궸귖갂뙥궵궞귣갂뒁궢귒궵궞귣뼖띦궻궞궻뤾룋갃YG룋뫌귺[긡귻긚긣귞궻깋귽긳댼몧귘긓깒긏긘깈깛궕밯렑궠귢궲궋귡뫜갂긚^[궴덇룒궸롃^궕랡귢귡걏긚^[긲긅긣{긞긏긚걐궶궵갂둫롰 귺긣깋긏긘깈깛궳멹밎궶럙궋뢯귩띿귡궞궴궕궳궖귏궥갃 믁돿륃뺪댡볙 ☞ 믦땨볷갌뙉뾧볷갂\깑깋깑걁땶쀯1뙉1볷걂갋뢌[걁땶쀯8뙉15볷걂뱰볷 ☞ 뤾룋갌\긂깑벫빶럖 뭷뗦 돰럛쁇 264 깓긞긡긲귻긞긣귽깛 9둏 K|live ☞ 귺긏긜긚갌\긂깑긽긣깓2갂4뜂멄갂\긂깑뱒럖밪벞5뜂멄걏뱦묈뽩쀰럍빒돸뚺뎩걐11붥갂12붥뢯뚿궔귞뮳뙅믅쁇궇귟 ☞ 긚긑긙깄[깑걬볙뾢갌 13:00~18:00@BIGBANG갂2NE1갂 PSY궸귝귡긼깓긐깋긓깛긖[긣4뗁걁30빁걂 19:00^20:00 G-Dragon뭁벲긓깛긖[긣걁40빁걂 ☞ 뿿뗠갌 BIGBANG갂2NE1갂PSY궶궵궸귝귡긼깓긐깋긓깛긖[긣4뗁 15,000긂긅깛 G-Dragon뭁벲긼깓긐깋긓깛긖[긣 33,000긂긅깛 ☞ 긼[긻[긙Fhttp://www.klive.co.kr/renewal/main.php 걁볷{뚭걂 ☞ 궓뽦궋뜃귦궧갌+82-2265-0810걁볷{뚭걂 뢯룋갌K|live걁긑귽깋귽긳걂
  릐딠K-POP긚^[궫궭궕맖궪귣궋갏9뙉4볷궸Grand K-POP Festival궕둎띊
  걏~깄[긙귺긌`듩걁긇깛걂걐궕댷]긆[긵깛갏